SelvforsvarskursWelcome2.html
Gichin Funakoshi - 
Shotokan karate
Helio Gracie • Gracie Jiu Jitsu

Takeda Sokaku -

Daito Ryu Aiki Jujitsu

Masutatsu Oyama -

Kyokushinkai karate

Kwon Jae Hwa -

Tae Kwon Do

Sokon Matsumura -

Shorin Ryu karate

Bruce Lee • Kung Fu
Morihei Ueshiba • Aikido
Chojun Miyagi - 
Goju Ryu karatehttp://www.iogkf.com/
Jigoro Kano • Judo

Imi Lichtenfeld -

Krav Maga

TODAYToday.html

MORE THAN 3700 MEMBERS WORLDWIDE